logo
Informacje og贸lne » Przetargi
Zapytanie ofertowe
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y艢DS.2600.2.2015Zapytanie ofertowe

Na podstawie o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w zwi膮zku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z p贸藕n. zm.) zwracam si臋 z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na dostaw臋 oleju nap臋dowego do samochodu s艂u偶bowego 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Ostro艂臋ce.
I. Zamawiaj膮cy
艢rodowiskowy Dom Samopomocy
07-410 Ostro艂臋ka, ul. Sikorskiego 45
Tel/fax: 29 766 41 36
e_mail : sds45@poczta.onet.pl
II. Przedmiot Zam贸wienia
1. Przedmiotem zam贸wienia jest "Bezgot贸wkowy zakup oleju nap臋dowego do samochodu s艂u偶bowego 艢rodowiskowego Domu Samopomocy "
2. Dostawa oleju nap臋dowego w okresie od 01 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2019 r. w formie dora藕nych tankowa艅 pojazdu s艂u偶bowego 艢DS na stacji paliw wybranego Wykonawcy.
3. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo w przewidzianym okresie realizacji zam贸wienia wynosi 11.550 litr贸w oleju nap臋dowego.
4. Wykonawca nie b臋dzie dochodzi艂 偶adnych roszcze艅 w stosunku do Zamawiaj膮cego z tytu艂u zakupu mniejszej ilo艣ci paliwa p艂ynnego ni偶 okre艣lonej w umowie.
Wymogi:
1) Sukcesywny zakup paliw p艂ynnych dokonywany b臋dzie w systemie sprzeda偶y bezgot贸wkowej na stacji paliw nale偶膮cej do Wykonawcy.
2) Wykonawca powinien posiada膰 lub dysponowa膰, co najmniej jedn膮 stacj膮 paliw po艂o偶on膮 w odleg艂o艣ci nie wi臋kszej ni偶 5 km od siedziby Zamawiaj膮cego.
3) Zakup paliw p艂ynnych, dokonywany b臋dzie po cenie aktualnie obowi膮zuj膮cej na stacji paliw nale偶膮cej do Wykonawcy, pomniejszonej o sta艂y rabat podany w ofercie.
4) Oferowane paliwo musi spe艂nia膰 wymagania okre艣lone w Polskich Normach dla paliw p艂ynnych.
5) Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiaj膮cym w PLN.

III. Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu
Dokumenty wymagane od Wykonawc贸w:
1. Formularz ofertowy - za艂膮cznik nr 1.
2. O艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu wype艂nione wg wzoru stanowi膮cego za艂膮cznik nr 2.
3. O艣wiadczenie dotycz膮ce jako艣ci oferowanego paliwa - za艂膮cznik nr 3
4. Kserokopia po艣wiadczona za zgodno艣膰 z orygina艂em niezb臋dnych uprawnie艅 do wykonywania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰 wed艂ug formularza ofertowego stanowi膮cego za艂膮cznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oferta musi by膰 sporz膮dzona w j臋zyku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnym pismem r臋cznym.
3. Wszystkie zmiany i skre艣lenia (poprawki w艂asnych pomy艂ek) dokonane w ofercie musz膮 zosta膰 zaparafowane (podpisane) przez Wykonawc臋.
4. Oferent ponosi wszystkie koszty zwi膮zane z przygotowaniem i z艂o偶eniem oferty.
5. Oferta winna by膰 podpisana przez osob臋/y upowa偶nion膮/e do reprezentowania Wykonawcy oraz ostemplowana piecz臋ci膮 firmow膮.
6. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 dokumenty okre艣lone w cz臋艣ci III zapytania ofertowego.
V. Miejsce i termin sk艂adania ofert
1. Oferty nale偶y z艂o偶y膰 do dnia 22.01.2016 r. do godz. 11:00 w siedzibie 艢rodowiskowego Domu Samopomocy, ul. Sikorskiego 45, pok贸j kierownika, w zamkni臋tej kopercie, b膮d藕 przes艂a膰 na adres:
艢rodowiskowy Dom Samopomocy
Ul. Sikorskiego 45
07-410 Ostro艂臋ka
Na kopercie powinny widnie膰 nazwa i adres Wykonawcy oraz tytu艂 zadania "Bezgot贸wkowy zakup oleju nap臋dowego do samochodu s艂u偶bowego 艢rodowiskowego Domu Samopomocy"

2. Drog膮 elektroniczn膮 na adres: sds45@poczta.onet.pl z tytu艂em wiadomo艣ci "Zapytanie ofertowe - dostawa oleju nap臋dowego" Oferty sk艂adane drog膮 elektroniczn膮 winny by膰 w formie skanu (format JPG, PDF) z widocznym podpisem.

Oferty z艂o偶one po terminie zostan膮 zwr贸cone bez rozpatrzenia.


VI. Wyb贸r oferty
1. Wykonawca okre艣li na dzie艅 15 stycznia 2016 r. cen臋 jednego litra oleju nap臋dowego, obowi膮zuj膮c膮 na stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanej najbli偶ej siedziby Zamawiaj膮cego.
2. Wykonawca okre艣li wysoko艣膰 udzielonego rabatu w z艂otych polskich. Udzielony rabat jest sta艂y i nie ulega zmianie przez ca艂y okres trwania umowy. Cena w dniu zakupu paliwa zostanie ka偶dorazowo pomniejszona o kwot臋 udzielonego rabatu.
3. Kryterium oceny ofert :
Cena - 80%
Rabat - 20%

VII. Termin realizacji przedmiotu zam贸wienia
01 lutego 2016 r. do 31.01.2019 r.


Do kontaktu z Wykonawc膮 w sprawach zwi膮zanych z niniejszym post臋powaniem upowa偶niona jest Ma艂gorzata Domurad, tel. 29 766 41 36, e-mail: sds45@poczta.onet.pl

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Ma艂gorzata Domurad
Data wprowadzenia : 2015-12-29 09:16:30
Data ostatniej modyfikacji : 2015-12-29 09:16:30
Liczba wy艣wietle艅 : 321

Redaktor  Data modyfikacji 
Ma艂gorzata Domurad  29.12.2015 08:23poka偶 t膮 wersj臋
Ma艂gorzata Domurad  29.12.2015 08:25poka偶 t膮 wersj臋
Ma艂gorzata Domurad  29.12.2015 08:29poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 72511